O szkole

O szkole

TECHNIKUM

ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, a także uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.
Technik hotelarstwa

Uczniowie technikum, kształcący się w zawodzie technik hotelarstwa realizują kształcenie: ogólne – obejmuje przedmioty ogólnokształcące, w tym geografia i j. obcy w zakresie rozszerzonym, zawodowe – obejmuje teoretyczne przedmioty zawodowe oraz zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe u pracodawcy. Kształcenie zawodowe umożliwia uzyskanie 2 kwalifikacji składających się na tytuł technika:

– Planowanie i realizacja usług w recepcji.
– Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.
Praktyka zawodowa trwa 8 tygodni. Odbywa się w hotelach w kraju, a także za granicą m. in. w Grecji, krajach UE w ramach projektu Leonardo da Vinci. Technik hotelarstwa organizuje usługi hotelarskie i turystyczne, zajmuje się organizacją czasu wolnego, podróży, pośrednictwem między kulturą, turystyką i biznesem. Ukończenie szkoły daje możliwość pracy w sieciach hotelowych, na promach, w samolotach, organach administracji samorządowej, branżowych organizacjach i stowarzyszeniach, pozwala na prowadzenie własnej działalności gospodarczej – to zawód dla kreatywnych, komunikatywnych, operatywnych i życzliwych.

O przyjęciu ucznia do szkoły decyduje liczba punktów uzyskanych za oceny z języka polskiego, języka obcego, matematyki, geografii.

Technik ekonomista

Uczniowie realizują kształcenie: ogólne – obejmuje przedmioty ogólnokształcące, w tym matematyka i j. obcy w zakresie rozszerzonym, zawodowe – obejmuje teoretyczne przedmioty zawodowe oraz zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe u pracodawcy. Kształcenie zawodowe umożliwia uzyskanie 2 kwalifikacji składających się na tytuł technika:
– Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji.
– Prowadzenie rachunkowości.
Praktyka zawodowa trwa 4 tygodnie. Uczniowie poznają operacje ekonomiczno – biurowe, bankowość, organizację procesów związanych ze sprzedażą wyrobów, towarów i usług, badaniem rynku. Możliwość pracy w biurach rachunkowych, handlowych, w księgowości w zakładach pracy i firmach, prowadzenie własnej działalności gospodarczej – to zawód dla komunikatywnych, dokładnych, odpowiedzialnych i systematycznych.

O przyjęciu ucznia do szkoły decyduje liczba punktów uzyskanych za oceny z języka polskiego, języka obcego, matematyki, geografii.

 Technik żywienia i usług gastronomicznych

Uczniowie realizują kształcenie: ogólne – obejmuje przedmioty ogólnokształcące, w tym biologię i język obcy w zakresie rozszerzonym, zawodowe – obejmuje teoretyczne przedmioty zawodowe oraz zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe u pracodawcy. Kształcenie zawodowe umożliwia uzyskanie 2 kwalifikacji składających się na tytuł technika:
– Sporządzanie potraw i napojów,
– Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.
Praktyka zawodowa trwa 4 tygodnie.
Kształcenie umożliwi: Umiejętność organizacji kompleksowej obsługi różnych przyjęć i imprez gastronomicznych i cateringowych. Możliwość pracy: działy gastronomii w zakładach hotelarskich, restauracje, kafeterie, kawiarnie, bary, restauracje biurowe, statki, promy, prowadzenie własnej działalności gospodarczej – to zawód dla komunikatywnych, odpowiedzialnych, mających predyspozycje do kierowania zespołem i posiadających wysoką kulturę osobistą. To wysoko i wszechstronnie wykwalifikowany kucharz, który kształtuje gusty i nawyki. Daje umiejętności przygotowywania wszelkiego rodzaju potraw i napojów
charakterystycznych dla kuchni regionalnych i narodowych. To także możliwość pracy: zakłady gastronomiczne, przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją wyrobów i półproduktów kulinarnych, restauracje, kawiarnie, sieci hotelowe, stołówki, statki, promy, zakłady pracy, prowadzenie własnej działalności gospodarczej- to zawód dla kreatywnych, komunikatywnych, samodzielnych ale także umiejących pracować w zespole i podejmować decyzje.

O przyjęciu ucznia do szkoły decyduje liczba punktów uzyskanych za oceny z języka polskiego, języka obcego, matematyki, biologii.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE      (klasa wojskowa i policyjna) 

Nauka trwa 3 lata i kończy się egzaminem maturalnym. Współpracujemy z 20 Bartoszycką Brygadą Zmechanizowaną im. Hetmana Wincentego Gosiewskiego, Komisariatem Policji w Morągu oraz Komendą Powiatową Policji w Ostródzie. Przedmioty kierunkowe realizowane będą przez oficera WP, funkcjonariusza policji oraz psychologa. Po ukończeniu szkoły istnieje możliwość dalszej nauki w wyższysz szkołach mundurowych, na wyższych uczelniach oraz rozpoczęcia rekrutacji do służby.

O przyjęciu ucznia do szkoły decyduje liczba punktów uzyskanych za oceny z języka polskiego, języka obcego, matematyki, wiedzy o społeczeństwie.

Branżowa Szkoła I stopnia

Nauka trwa trzy lata, uczeń otrzymuje status pracownika młodocianego i realizuje kształcenie ogólne i zawodowe – obejmujące teoretyczne przedmioty zawodowe oraz zajęcia praktyczne. Otrzymuje comiesięczne wynagrodzenie za pracę. Pracodawca odprowadza do ZUS składkę na ubezpieczenie emerytalne pracownika młodocianego. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły oraz dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych. Absolwenci mogą kontynuować naukę, począwszy od klasy drugiej w naszym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych lub na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

O przyjęciu ucznia do szkoły decyduje liczba punktów uzyskanych za oceny z języka polskiego, języka obcego, matematyki, informatyki.