Zmiany w deklaracjach maturalnych

Egzaminy

Uprzejmie przypominamy, że na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COViD-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 2314):

• w 2021 r. nie przeprowadza się egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych w części ustnej;

• w 2021 r. absolwent nie ma obowiązku przystąpienia do egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego (rozszerzonego).

Wyjaśniając wątpliwości dotyczące zmian w deklaracjach, wprowadzonych ww. rozporządzeniem, ustala się, co poniżej:

1. Wszystkie zadeklarowane przez zdających egzaminy w części ustnej są anulowane z mocy prawa – zdający nie musi dokonywać zmiany w deklaracji wstępnej.

2. Uczniowie, którzy w terminie do 30 września 2020 r. złożyli deklarację wstępną, w terminie do 5 lutego 2021 r. mogą dokonać zmian w tej deklaracji;

– zrezygnować ze zdawania przedmiotów dodatkowych (rozszerzonych),

– wprowadzić zmiany na liście przedmiotów dodatkowych (rozszerzonych) dodając lub wykreślając zadeklarowany przedmiot.

Jeżeli zmiana nie zostanie dokonana i dana osoba nie przystąpi do egzaminu maturalnego z zadeklarowanego przedmiotu, to na świadectwie dojrzałości zostanie umieszczony wynik „0%”.