RODO

W celu zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych Zespół Szkół Zawodowychi Ogólnokształcących im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Morągu stosuje odpowiedniei adekwatne środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r. dalej jako RODO) i innych obowiązujących przepisów z zakresu ochrony danych osobowych oraz nie naruszało…

Czytaj więcej

O szkole

TECHNIKUM ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, a także uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.Technik hotelarstwa Uczniowie technikum, kształcący się w zawodzie technik hotelarstwa realizują kształcenie: ogólne – obejmuje przedmioty ogólnokształcące, w tym geografia i j. obcy w zakresie rozszerzonym, zawodowe – obejmuje teoretyczne przedmioty zawodowe oraz zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe u pracodawcy. Kształcenie zawodowe umożliwia uzyskanie 2 kwalifikacji składających się na tytuł technika: – Planowanie i realizacja usług w recepcji.– Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.Praktyka zawodowa trwa 8 tygodni. Odbywa się w hotelach w kraju, a…

Czytaj więcej

Patron

11 października 1975 roku Szkole nadano imię – 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii i wręczono sztandar, ufundowany przez Komitet Rodzicielski. Historia Patrona szkoły9 Drezdeńska Brygada Artylerii Przeciwpancernej  Brygada została sformowana latem 1944 roku w rejonie Chełma na podstawie rozkazu ND WPz dnia 20 sierpnia 1944 roku.W październiku 1944 roku brygada weszła w skład 2 Armii WP. 20.08.1944 rozkaz nr 8/Org o sformowaniu jednostki 10.10.1944 rozkaz nr 29/Org o włączeniu  w skład 2 Armii WP 31.10.1944 zaprzysiężenie brygady w Chełmie Oficerowie rekrutowani byli na wyzwolonych terenach. Wobec braku kadr (niewola niemiecka, Zbrodnia katyńska, PSZ na Zachodzie), polscy oficerowie byli uzupełniani kadramiz Armii Czerwonej. Brygada cierpiała też na brak wykształconej…

Czytaj więcej

Historia

Szkoła istnieje od 1947 roku, powołana do życia zarządzeniem Mazurskiego Kuratorium Okręgu Szkolnego w Olsztynie Nr 13311/47 z dnia 15 marca 1947 roku. Pierwszym Dyrektorem szkoły został długoletni nauczyciel i kierownik w publicznych szkołach powszechnych pan Wacław Pazderski.W ciągu dwóch pierwszych lat nauka odbywała się systemem wieczorowym w budynku morąskiego Gimnazjum. Od 1 września 1948 roku (tak jak obecnie) w budynku po Liceum Pedagogicznym przy ulicy Kujawskiej 1. Baza lokalowa w tym czasie obejmowała tylko budynek szkolny, w którym oprócz sal lekcyjnych mieściła się stołówka oraz sale warsztatowe dla zawodu krawieckiego. W prowizorycznym baraku o pow. 190 m2, mieścił się…

Czytaj więcej