Rekrutacja

Nabór 2022/2023

w

Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących
im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii
w Morągu

Szczegółowe informacje o zasadach rekrutacji zawierają dokumenty:

Zarządzenie nr 6 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 28.01.2022

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 28.01.2022 r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 6 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 28.01.2022 r.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 6 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 28.01.2022 r.

HARMONOGRAM

16 maja – 21 czerwca 2022 r. (do godz. 1500)złożenie wniosku o przyjęcie do wybranej szkoły (wygenerowanego z systemu naboru elektronicznego)

24 czerwca – 13 lipca 2022 r. (do godz. 1200) – uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

do 13 lipca 2022 r.  – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

20 lipca 2022 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły

24 czerwca – 22 lipca 2022 r. (do godz. 1500)  potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone wcześniej

25 lipca 2022 r. (do godz. 1400)– podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły

Dokumenty, które należy złożyć do szkoły pierwszego wyboru

 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • umowa/zaświadczenie o przyjęciu na praktyczną naukę zawodu
 • oryginał lub kopia (potwierdzona przez dyrektora) świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu
 • karta zdrowia
 • dwa zdjęcia legitymacyjne
 • dodatkowe posiadane dokumenty (orzeczenie/opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej)

Kandydaci muszą dostarczyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie. Kandydatów na badanie lekarskie kieruje pracodawca.

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły.

Uczniowie ubiegający się o zakwaterowanie i internecie składają dodatkowo wniosek.

OFERTA EDUKACYJNA 2022/2023

TECHNIKUM NR 1

Ukończenie technikum pozwala uzyskać świadectwo ukończenia szkoły średniej, świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (osobne świadectwo dla każdej kwalifikacji) po zdanym egzaminie – dyplom technika, świadectwo dojrzałości.

Dzięki zajęciom praktycznym, dodatkowym kursom i obowiązkowym praktykom będziesz świetnie przygotowany do rozpoczęcia pracy. Po ukończeniu technikum będziesz idealnym pracownikiem, bo pracodawcy szukają osób młodych z doświadczeniem i coraz chętniej inwestują w ich rozwój. W technikum kształcimy uczniów na przedmiotach ogólnokształcących i zawodowych. Praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawców, a chętni mogą wyjeżdżać na zagraniczne staże.

TH / Technik hotelarstwa

Zapewniamy kształcenie umiejętności związanych z fachową i kompleksową obsługą gości. Technik hotelarstwa organizuje usługi hotelarskie nabywając umiejętności w zakresie planowania i realizacji usług w recepcji i dziale służby pięter, przygotowuje oferty i prowadzi sprzedaż usług hotelarskich, prowadzi korespondencję oraz biegle posługuje się językiem obcym w zakresie słownictwa zawodowego.

Absolwent będzie przygotowany do podjęcia pracy w obiektach hotelarskich na całym świecie tj. hotelach, motelach, pensjonatach, Resortach SPA & Wellness; w ruchomej bazie hotelarskiej na promach i statkach pasażerskich oraz samolotach, jako rezydent turystyczny w hotelach na całym świecie, w organach administracji samorządowej, branżowych organizacjach turystycznych i hotelarskich. Ukończenie technikum pozwala na prowadzenie własnej działalności gospodarczej, w tym agroturystyki. To zawód dla kreatywnych, komunikatywnych, operatywnych i życzliwych. Daje możliwości rozwoju osobistego i zwiedzania świata.

rozszerzenia: geografia, język angielski

przedmioty z których będą przeliczane oceny na punkty podczas rekrutacji:

język polski, matematyka, język obcy, geografia

TG / Technik żywienia i usług gastronomicznych

Zdobędziesz umiejętność organizacji pracy w zakresie produkcji gastronomicznej i obsługi konsumentów. Poznasz zasady układania jadłospisów i zestawów potraw oraz prowadzenia dokumentacji rachunkowej zakładu gastronomicznego. To zawód dla komunikatywnych, odpowiedzialnych, mających predyspozycje do kierowania zespołem i posiadających wysoką kulturę osobistą.

Ukończenia technikum daje możliwość podjęcia pracy jako szef kuchni, kucharz, menadżer zakładu gastronomicznego, kierownik do spraw żywienia, organizator imprez okolicznościowych, pracownik firmy cateringowej, doradcy w zakresie prawidłowego żywienia, pracownik ruchomej bazy gastronomicznej lotniczej, morskiej i kolejowej, daje możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

rozszerzenia: biologia, język angielski

przedmioty z których będą przeliczane oceny na punkty podczas rekrutacji:

język polski, matematyka, język obcy, biologia

TD /Technik technologii drewna

Klasa pod patronatem Fabryki Mebli TARANKO. Absolwent potrafi organizować i prowadzić procesy przetwarzania drewna i materiałów drewnopodobnych, wykonuje wyroby z drewna, zajmuje się naprawą, renowacją i konserwacją wyrobów stolarskich, programuje i obsługuje urządzenia stosowane w przetwarzaniu drewna, prowadzi nadzór nad procesami produkcyjnymi.

Rozwój branży meblarskiej w naszym regionie spowodował ogromne zapotrzebowanie na rynku pracy na specjalistów z zakresu technologii obróbki drewna, jak również na roboty wykończeniowe w budownictwie. Istnieje zatem zapotrzebowanie na technologów drewna
w przemyśle meblarskim, tartacznym i zabawkarskim. Zawód daje możliwość prowadzenia własnej działalności usługowo – gospodarczej.

rozszerzenia: biologia, język angielski

przedmioty z których będą przeliczane oceny na punkty podczas rekrutacji:

język polski, matematyka, język obcy, informatyka

TH / technik handlowiec

Chcesz zostać specjalistą ds. marketingu i sprzedaży?

Marzysz o założeniu własnej firmy?

Jeśli tak, to technik handlowiec jest zawodem dla Ciebie!

Handlowiec to osoba, która może zostać menadżerem. Posiadająca umiejętności kierowania przedsiębiorstwem handlowym, posługująca się komputerowymi programami handlowymi

nawiązująca kontakty z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi.

Przygotowanie zawodowe pozwala na:

 • uruchomienie własnej działalności gospodarczej związanej z prowadzeniem przedsiębiorstwa handlowego
 • zatrudnieniem w komórkach zarządzania i administracji działających na rynku przedsiębiorstw handlowych
 • pracę w charakterze przedstawiciela handlowego
 • zatrudnienie w komórkach zaopatrzenia i zbytu przedsiębiorstw handlowych i usługowych

rozszerzenia: geografia, język angielski

przedmioty z których będą przeliczane oceny na punkty podczas rekrutacji:

język polski, matematyka, język obcy, informatyka

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR I

KLASA WOJSKOWA

Klasa pod patronatem 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej im. Hetmana Polnego Litewskiego Wincentego Gosiewskiego oraz 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

 • przedmioty w zakresie rozszerzonym: język polski, język angielski, geografia
 • języki obce: angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański

Dodatkowo zajęcia z edukacji wojskowej, uczeń poznana specyfikę grup zawodowych związanych z bezpieczeństwem publicznym takich jak: wojsko, policja, straż miejska, straż pożarna, straż graniczna.

Absolwent oprócz przekrojowej wiedzy o siłach zbrojnych zostanie wyposażony w podstawowe umiejętności funkcjonowania w grupie, budowania więzi, współpracy w zespole.

przedmioty z których będą przeliczane oceny na punkty podczas rekrutacji:

język polski, matematyka, język obcy, wiedza o społeczeństwie

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

AW / KLASA WIELOZAWODOWA

Przedmioty z których będą przeliczane oceny na punkty podczas rekrutacji:

język polski, matematyka, język obcy, informatyka.

Kształcimy we wszystkich zawodach uczniów, którzy zawarli z pracodawcą umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Nauka w szkole trwa trzy lata, uczeń otrzymuje status pracownika młodocianego.

Kształcenie ogólne odbywa się w szkole w Morągu, a kształcenie zawodowe teoretyczne realizowane jest w postaci kilkutygodniowych kursów zawodowych, prowadzonych przez wykwalifikowane ośrodki szkoleniowe.

W trakcie nauki zawodu uczeń jako młodociany pracownik otrzymuje od pracodawcy wynagrodzenie za pracę (stawki mogą zmieniać się co kwartał)

kl. I – 5 % przeciętnego wynagrodzenia
kl. II – 6 % przeciętnego wynagrodzenia
kl. III – 7 % przeciętnego wynagrodzenia

Pracodawca odprowadza do ZUS składkę na ubezpieczenie emerytalne pracownika młodocianego.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły oraz dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych.