Otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację kolejnego projektu

News

Sz.P.

Halina Pasternacka

Zespol Szkol Zawodowych i Ogolnoksztalcacych im. 9 Drezdenskiej Brygady Artylerii i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Moragu

Numer OID: E10113509

Wniosek numer: 2022-1-PL01-KA121-VET-000061579

ZNAK SPRAWY EVET.430.1.308.2022

Szanowni Państwo,

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności informuje, że została zakończona procedura naliczania budżetu dla wniosków złożonych w ramach sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe w Akcji KA121-VET w konkursie 2022. 

Informujemy, iż wyżej wymieniony wniosek został zatwierdzony do realizacji. Maksymalna przyznana kwota dofinansowania wynosi  52 663 euro. Szczegółowe informacje dotyczące budżetu oraz zasad jego wykorzystywania będą określone w umowie finansowej.

Budżet został naliczony zgodnie z zasadami opisanymi w Przewodniku po programie Erasmus+ oraz w komunikatach Narodowej Agencji opublikowanych na stronie erasmusplus.org.pl.

Maksymalna kwota dotacji wskazana w niniejszej decyzji może zostać zwiększona. Do momentu upłynięcia okresu 12 miesięcy od rozpoczęcia projektu beneficjent może przedstawić uzasadniony wniosek o dodatkowe fundusze na koszty nadzwyczajne, jeśli dodatkowych kosztów nie można pokryć za pomocą przesunięć środków pieniężnych w ramach przyznanej dotacji. 

Szczegóły związane z przygotowaniem umowy przekażemy Państwu w odrębnym piśmie.

Jednocześnie informujemy, że w związku z opóźnieniem w zakresie udostępnienia Narodowym Agencjom wzorów umów finansowych w poszczególnych językach urzędowych UE, może nastąpić opóźnienie w podpisywaniu umów pomiędzy beneficjentami a Narodową Agencją.

Beneficjenci podlegający badaniu wiarygodności finansowej zostaną o tym poinformowani w odrębnej korespondencji.

W przypadku, gdy w projekcie nastąpiła redukcja budżetu z powodu nieuznanych kosztów nadzwyczajnych, otrzymają Państwo informację mailową, od wskazanego poniżej opiekuna projektu, z uzasadnieniem tej redukcji.

Informujemy, że opiekunem Państwa akredytacji jest pani ………………

W przypadku pytań prosimy o kontakt z wyznaczonym opiekunem.

Z poważaniem

Zespół Kształcenie i szkolenia zawodowe, Akcja 1
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Narodowa Agencja Programu Erasmus+

H P